Ma trận GE là gì? Sức hấp dẫn và lợi thế cạnh tranh của nó

Nhiều công ty kinh doanh quản lý danh mục đầu tư kinh doanh phức tạp và thường xuyên với hàng trăm sản phẩm/dịch vụ. Tuy nhiên không phải mảng kinh doanh nào của doanh nghiệp cũng hoạt động tốt. Làm thế nào để doanh nghiệp có căn cứ đầu tư đúng đắn? Sự ra đời của ma trận GE (McKinsey) phiên bản cải tiến sẽ là công cụ cho doanh nghiệp ra quyết định đầu tư đúng đắn hoặc thoái vốn.