Công nghệ Blockchain và những ứng dụng trong Marketing tại Việt Nam

Công nghệ Blockchain – một công nghệ lưu trữ và truyền tải thông tin bằng các khối chuỗi được liên kết với nhau và mở rộng theo thời gian. Mỗi khối chứa đựng các thông tin về thời gian khởi tạo và được liên kết với các khối trước đó. Hiểu một cách đơn giản, blockchain là một cuốn sổ cái điện tử, lưu trữ các giao dịch, hợp đồng, thỏa thuận của bất kì dữ liệu gì khi chúng ta cần ghi chép một cách độc lập hay xác minh sự tồn tại của nó mà không cần thông qua một bên thứ ba.