General Motors lấy mục tiêu lợi nhuận đảo ngược cuộc chơi

Lợi nhuận có vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vừa là mục têu, vừa là động lực, vừa là điều kiện tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải lúc nào doanh nghiệp cũng lấy lợi nhuận làm thước đo mà còn cần vào điều kiện cụ thể để giúp doanh nghiệp có thể phát triển bền vững.